Privacyverklaring - Boden carrosserie

Privacyverklaring

Garage Philip Boden vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk.

Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Huidige privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegvens die worden verzameld en verwerkt door Garage Philip Boden NV, gevestigd te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 204.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven.

Tevens vindt u in deze privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

Volgende Basisprincipes hanteren we in de verwerking van Uw persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die wij van klanten en geïnteresseerden in onze producten en diensten verzamelen zijn bedoeld om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te kunnen bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • Garage Philip Boden zal Uw gegevens enkel gebruiken voor een doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben.
 • We bewaren enkel die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken en/of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire voorschriften.
 • We streven ernaar Uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaringstermijn van Uw persoonsgegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald bewaren.
 • Garage Philip Boden neemt maatregelen die ervoor zorgen dat Uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • Onze verantwoordelijkheid over Uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Garage Philip Boden is samen met al haar medewerkers verantwoordelijk voor Uw persoonsgegevens. Wens je in contact te komen om meer uitleg?

Stuur dan Uw vraag schriftelijk aan Garage Philip Boden NV te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 204 of stuur een mail aan privacy@garageboden.be.

Indien U vindt dat Garage Philip Boden Uw rechten met betrekking tot Uw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Belgische Gegegensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel: 02/274.48.00, fax: 02/274.48.35 of e-mail: contact@apd-gba.be.

Indien U vragen heeft over het privacybeleid van Garage Philip Boden of over de wijze waarop Garage Philip Boden als verwerkingsverantwoordelijke Uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons dan te contacteren, hetzij via Garage Philip Boden, te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 204 hetzij via info@garageboden.be.

Klantenbeheer

Garage Philip Boden is een multi-merken carrosseriehersteller. Klantenbeheer is het geheel van activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van deze carrosserieherstellingen, dit zowel voor particulieren, vlooteigenaren, leasing- en verhuurmaatschappijen enzv.

Het is natuurlijk essentieel dat wij over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze onze producten en diensten te kunnen aanbieden.

Welke gegevens verzamelen we over U in het kader van het klantenbeheer?

In het kader van het klantenbeheer verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam van de eigenaar/bestuurder van het voertuig;
 • Adres van de eigenaar/bestuurder;
 • Naam en voornaam van de bestuurder (indien niet de huurder/rechthebbende);
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de eigenaar/bestuurder;
 • BTW nummer van de eigenaar, indien van toepassing;
 • Merk voertuig;
 • Model voertuig;
 • Nummerplaat;
 • Chassisnummer;
 • Verzekeraar van het voertuig;

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Verwerking van de persoonsgegevens stelt Garage Philip Boden in staat om de overeenkomst tot herstelling van het voertuig naar behoren uit te voeren en een optimale dienstverlening te bieden.

De verwerking van deze gegevens stelt Garage Philip Boden in staat om een efficiënt klantenbeheer te voeren.

Tenslotte worden Uw persoonsgegevens in het kader van het klantenbeheer eveneens gebruikt voor de behandeling van door U bij Garage Philip Boden ingediende klachten aangaande de uitvoering van de overeenkomsten.

De gegevens worden verzameld en bewaard op diverse gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst;
 • Op basis van het gerechtvaardigd belang van Garage Philip Boden als verwerkingsverantwoordelijke

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De in het kader van deze activiteit verwerkte persoonsgegevens worden gedeeld met Informex (systeem om op geautomatiseerde bestekken op te stellen welke algemeen door de verzekeraars worden aanvaard) en met Planmanager (Solera NV) (beheerspakket voor carrosseriebedrijven).

Daarnaast worden deze gegevens ook gedeeld met de IT serviceprovider van Garage Philip Boden, dit is General Investments NV, welke rechtstreeks of in samenwerking met derden, zoals onder andere Eurosys NV en Norriq NV, software, onderhouds- en hostingdiensten aanbiedt.

In geval van betwistingen of andere gerechtelijke procedures kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Garage Philip Boden bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van  het algemeen klantenbeheer worden gedurende 10 jaar na de laatste levering van diensten aan U bewaard.

Deze bewaartermijn is gebaseerd op de normale verjaringstermijn in handelstransacties.

Deze termijn kan verlengd worden in het kader van de uitvoering of onderbouwing van gerechtelijke procedures.

Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens binnen het klantenbeheer beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt  het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassingen zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die Garage Philip Boden nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op overdraagbaarheid => U kan ons vragen om Uw relevante persoonsgegeven aan jou over te dragen zodat je deze kan overmaken aan een andere leverancier. De relevante persoonsgegevens zullen overgemaakt worden in een gestructureerde, gangbare machinaal leesbare vorm. Indien het technisch mogelijk is de persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere leverancier over te maken heeft U het recht hierom te verzoeken.
 • Recht op gegevenwissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Garage Philip Boden vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.
 • Recht op bezwaar => voor de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang heeft U ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij wij dwingende rechtvaardigingsgronden voor deze verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering zullen wij deze verwerking onmiddellijk staken.

U kan deze rechten ten allen tijde gratis uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan Garage Philip Boden NV, Luikersteenweg 204 te 3700 Tongeren, of door het zenden van een e-mail aan info@garageboden.be.

Boekhouding

Ondersteunend aan onze activiteiten verwerken we Uw persoonsgegevens in het kader van onze boekhouding.
Dit omvat, onder meer maar niet beperkt tot, activiteiten van facturatie en factuurinning.

Welke gegevens verzamelen we over U in het kader van de boekhouding

In het kader van de boekhouding verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam;
 • Adres;
 • E-mail en telefoonnummer(s)
 • In voorkomend geval gegevens contactpersoon;
 • BTW nummer;
 • Overzicht gefactureerde bedragen (in/uit) en ontvangen of betaalde bedragen;
 • Datum ontvangst betaling/uitvoeren van de betaling;
 • Overzicht eventueel verstuurde herinneringen;
 • Overzicht eventueel genomen incassomaatregelen;

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de tussen ons bestaande relatie klant/leverancier.

Garage Philip Boden verzamelt deze gegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van de fiscale en boekhoudwetgeving, alsook op basis van haar gerechtvaardigd belang een efficiënte boekhouding te voeren zodat ze een correct beeld van haar financiële positie  heeft en onder andere de aan haar toekomende bedragen op efficiënte wijze te kunnen beheren en innen alsook de door haar verschuldigde bedragen op correcte wijze tijdig te kunnen voldoen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met onze Commissaris-revisor in het kader van zijn controlewerkzaamheden over onze boekhouding.

Daarnaast worden deze gegevens ook gedeeld met de IT serviceprovider van Garage Philip Boden, dit is General Investments NV, welke rechtstreeks of in samenwerking met derden, zoals onder andere Eurosys NV en Norriq NV, software, onderhouds- en hostingdiensten aanbiedt.

De gegevens worden eveneens gedeeld met het online banking platform Isabel in verband met de verwerking van de betalingen.

In geval van incasso- of andere gerechtelijke procedures kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met een incasso-kantoor,  advocaat en/of gerechtsdeurwaarder.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Garage Philip Boden bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van  de boekhouding worden gedurende 10 jaar na het boekjaar waarin de de laatste levering aan U plaatsvond bewaard.

Deze bewaartermijn is gebaseerd op de verjaringstermijn in burgerlijke en handelszaken.

Deze termijn kan verlengd worden in het kader van de uitvoering of onderbouwing van gerechtelijke procedures.

Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens binnen de boekhouding beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt  het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassingen zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die Garage Philip Boden nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op gegevenwissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Garage Philip Boden vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.

U kan deze rechten ten allen tijde gratis uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan Garage Philip Boden NV, Luikersteenweg 204 te 3700 Tongeren, of door het zenden van een e-mail aan info@garageboden.be.

Bezoek aan de website van Garage Philip Boden

Garage Philip Boden heeft deze website waarop je informatie van onze dienstverlening kan vinden en indien gewenst informatie en/of een offerte kan opvragen.

De website is eigendom van Garage Philip Boden NV, gevestigd te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 204 en ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0436.533.553.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee U onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over cookies, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Een overzicht van de gebruikte cookies en hun doel vindt u terug op deze website onder “cookiebeleid”.

Bij een vraag naar informatie op onze website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam en voornaam;
 • E-mail en telefoonnummer;
 • Uw vraag;

Bij een vraag om een offerte op onze website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • In verband met het voertuig:
 • Merk;
 • Model;
 • Nummerplaat;
 • Chassisnummer;
 • Persoonlijke informatie:
 • Gegevens eigenaar van het voertuig (U/werkgever/bedrijf/leasingmaatschappij/…);
 • Naam en voornaam;
 • E-mail en telefoonnummer;
 • Foto’s en omschrijving van de schade;

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

De informatie afkomstig van de cookies maakt het mogelijk om Uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft U niet steeds bij elk bezoek opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan Garage Philip Boden inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op haar website.

De andere persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld teneinde U te kunnen contacteren en de gevraagde informatie of dienst te leveren. Deze gegevens worden verwerkt op basis van Uw toestemming, waarbij het meedelen van deze gegevens als toestemming voor de verwerking zal beschouwd worden.

 • Mededeling van Uw postadres => U kan periodieke mailings ontvangen met informatie over producten en diensten en opkomende.
 • Als U ons Uw telefoonnummer meedeelt kan U telefonisch gecontacteerd worden door ons met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen.
 • Als U ons Uw GSM-nummer meedeelt kan U via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door Garage Philip Boden met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketingdoeleinden).
 • Als U ons Uw e-mailadres meedeelt kan U via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of voer opkomende evenementen (voor direct marketingdoeleinden).

Als U van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijs van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be), gratis telefoonnummer 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro@Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel.

Garage Philip Boden kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij U contacteren alvorens Uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om U op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze policy voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om U de kans te geven Uw toestemming in te trekken/te weigeren.

Worden deze persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

Deze gegevens worden gedeeld met de IT serviceprovider van Garage Philip Boden, dit is General Investments NV, welke rechtstreeks of in samenwerking met derden, zoals onder andere Eurosys NV en Norriq NV, software, onderhouds- en hostingdiensten aanbiedt.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De persoonsgegevens welke door gebruik van de website werden verzameld worden gedurende twee jaar bewaard.

Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens naar aanleiding van het gebruik van de website van Garage Philip Boden en de daarop door U achtergelaten gegevens beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt  het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassingen zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die Garage Philip Boden nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op gegevenwissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Garage Philip Boden vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.
 • Recht op bezwaar => voor de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang heeft U ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij wij dwingende rechtvaardigingsgronden voor deze verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering zullen wij deze verwerking onmiddellijk staken.
 • Recht om je toestemming in te trekken => Indien U wenst dat de persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt niet langer door Garage Philip Boden verwerkt worden kan U Uw toestemming ten allen tijde intrekken door een eenvoudige schriftelijke melding bij Garage Philip Boden, Luikersteenweg 204 – 3700 Tongeren of elektronisch via info@garageboden.be. In elk geval blijven de gegevens die verwerkt worden tot aan het ogenblik van het intrekken van de toestemming rechtsgeldig verwerkt.

U kan deze rechten ten allen tijde gratis uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan Garage Philip Boden NV, Luikersteenweg 204 te 3700 Tongeren, of door het zenden van een e-mail aan info@garageboden.be.

Prospectenbeheer en direct marketing

Prospectenbeheer en direct marketing is het geheel van activiteiten waarmee Garage Philip Boden haar klanten en potentiële klanten op de hoogte houdt van haar activiteiten en eventuele aanbiedingen en acties.

Teneinde deze activiteiten te kunnen uitvoeren dienen wij over de correcte persoonsgegevens ter beschikking om de prospecten en andere geïnteresseerden in onze producten en diensten te kunnen bereiken teneinde hen de nodige informatie aan te reiken.

In het kader van het prospectenbeheer zal Garage Philip Boden U op Uw vraag informatie aangaande haar producten en diensten toezenden.

In het kader van de direct marketing zullen enkel bestaande klanten mailings met aanbiedingen voor producten en diensten gelijkaardig of aanvullend aan de prodcuten en diensten waarvoor ze reeds klant zijn ontvangen.

Welke gegevens verzamelen we over U in het kader van het prospectenbeheer en direct marketing?

In het kader van het prospectenbeheer en direct marketing verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer/GSM nummer;
 • E-mail adres

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

De verwerking van deze gegevens stelt Garage Philip Boden in staat om geïnteresseerden gericht en efficiënt te informeren aangaande onze producten en diensten.

De gegevens worden verzameld en verwerkt op diverse gronden:

 • Op basis van Uw toestemming;
 • Op basis van het gerechtvaardigd belang van Garage Philip Boden als verwerkingsverantwoordelijke;

Door het op welke wijze dan ook meedelen van Uw gegevens aan Garage Philip Boden, onder andere maar niet beperkt tot mededeling ervan op de website, afgeven aan een Garage Philip Boden medewerker van Uw visitekaartje, wordt U geacht toestemming gegeven te hebben voor de verwerking van Uw persoonsgegevens in het kader van het prospectenbeheer en direct marketing.

Daarnaast worden er enkel direct marketing activiteiten gevoerd naar de bestaande klanten van Garage Philip Boden en dit in verband met producten en diensten gelijk of gelijkaardig aan deze waarvoor ze reeds klant zijn.

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Garage Philip Boden als verwerkingsverantwoordelijke.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden gedeeld met de IT serviceprovider van Garage Philip Boden, dit is General Investments NV, welke rechtstreeks of in samenwerking met derden, zoals onder andere Eurosys NV en Norriq NV, software, onderhouds- en hostingdiensten aanbiedt.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Garage Philip Boden bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doeleinden te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van het prospectenbeheer en direct marketing worden gedurende 3 jaar na het meedelen van Uw gegevens en gedurende 10 jaar na de laatste aankoop van producten of diensten bij Garage Philip Boden bewaard.
Deze bewaartermijn is wat betreft de 3-jarige termijn gebaseerd op de normale termijn van interesse in informatie vanwege een bedrijf na daarom gevraagd te hebben en wat betreft de 10-jarige termijn op de bewaartermijn van de klantengegevens.

Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens naar aanleiding van prospectenbeheer en direct marketing beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt  het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassingen zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die Garage Philip Boden nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op gegevenwissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Garage Philip Boden vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.
 • Recht op bezwaar => voor de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang heeft U ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij wij dwingende rechtvaardigingsgronden voor deze verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering zullen wij deze verwerking onmiddellijk staken.
 • Recht om je toestemming in te trekken => Indien U wenst dat de persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt niet langer door Garage Philip Boden verwerkt worden kan U Uw toestemming ten allen tijde intrekken door een eenvoudige schriftelijke melding bij Garage Philip Boden, Luikersteenweg 204 – 3700 Tongeren of elektronisch via info@garageboden.be. In elk geval blijven de gegevens die verwerkt worden tot aan het ogenblik van het intrekken van de toestemming rechtsgeldig verwerkt.

U kan deze rechten ten allen tijde gratis uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan Garage Philip Boden NV, Luikersteenweg 204 te 3700 Tongeren, of door het zenden van een e-mail aan info@garageboden.be.

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Er wordt binnen Garage Philip Boden een intern beleidskader en minimumstandaarden gebruikt teneinde Uw gegevens te beschermen.

Conform de geldende wet- en regelgeving worden de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen (beleid en procedures qua toegang tot de persoonsgegevens, IT-beveiliging, paswoordenbeheer, omgevingscontrole enzv) genomen zodat de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van Uw gegevens gewaarborgd is

De werknemers en de aangestelden van Garage Philip Boden alsook de verwerkers waarmee samengewerkt wordt hebben enkel toegang tot Uw persoonsgegevens indien dit absoluut noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van hun activiteiten. Zij zijn in elk geval gehouden tot vertrouwelijkheid en het is hen niet toegelaten Uw persoonsgegevens onrechtmatig of onnodig te verwerken.

Inwerkingtreding en wijzigingen

Deze privacy statement treedt in werking op, en is bijgevolg van toepassing vanaf 02/11/21, voor onbepaalde duur.

Garage Philip Boden behoudt zich het recht voor om deze privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld in het licht van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe wetgeving, maar telklens binnen de beperkingen van de van toepassing zijde reglementering inzake privacy. In elk geval wordt het aanbevolen om deze privacy statement regelmatig te raadplegen.